//////

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE INFORMACJE

images (1)

Oka­zało się, iż 28,3% stałych widzów magazynu skorzystało osobiście z ta­kich wskazówek, a 10,6% przekazało je znajomym, powołując się na daną audycję. Najbardziej pożądane informacje dotyczyły:  właściwej eksploatacji i konserwacji pojazdu;    bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych (wypro­wadzanie pojazdu z poślizgu, jazda we mgle);   wprowadzenia drobnych usprawnień, umożliwiających wygodną i     bezpieczną jazdę (zamontowanie pasów bezpieczeństwa, zabezpieczenie tylnej szyby przed zamarzaniem); jak również  właściwego rozumienia i przestrzegania przepisów kodeksu drogowego.

CHARAKTER PORADNIKA

images (2)

Mimo wyraźnego sprofilowania tego programu, mającego często cha­rakter poradnika dla zmotoryzowanych, oglądają go również miliony tele­widzów, dla których problemy motoryzacji — i to zarówno tej małej (na miarę „Syrenki” czy „Trabanta”, zmiany oleju lub regulacji hamulców) jak i tej dużej, prowadzącej do elektronicznych rozwiązań sygnalizacji świetlnej na światowej klasy autostradach — są po prostu problemami człowieka XX wieku. O rozmiarach zainteresowania tymi zagadnieniami świadczy m.in. fakt, iż wśród stałych widzów ,,Za kierownicą” większość (blisko 60%) stanowią osoby nie posiadające ani samochodu, ani motocykla, jak również nie planujące zakupu tych przedmiotów w ciągu najbliższych dwóch lat.

NA PODSTAWIE MATERIAŁU

images

Na podstawie zebranego materiału możemy stwierdzić, iż większosc z nich — w obu przypadkach — dotyczyła opieki nad niemowlętami (głównie racjonalnego ich żywienia) i wychowania dzieci starszych; w na­stępnej kolejności zostały wymienione porady z zakresu zdrowia psychicz­nego oraz udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach, stłuczeniach, oparzeniach; wreszcie — informacje na temat szkodliwości palenia ty­toniu. Nieco bardziej wnikliwa analiza tego materiału pozwala na dalsze wnioski, które już mogą budzić pewne obawy co do ścisłości przekazywa­nych informacji.

OGLĄDANE AUDYCJE

kontrolny-680x510

Są oczywiście audycje, które telewidzowie oglądają bez względu na porę emisji jak i na własne stałe zainteresowania, ale zwykle dotyczą one wydarzeń wyjątkowych. Do takich właśnie należy zaliczyc bezpośrednią transmisję z pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, ktorą oglą a o (w nocy z 20 na 21 lipca 1969 roku) 65,5«/» badanych. Wprawdzie jest to bezsprzecznie odsetek wysoki, tym niemniej obejmujący tylko dwie trze- cie ogółu posiadających odbiorniki telewizyjne we własnym mieszkaniu. Pozostali telewidzowie (31,4%) oglądali już powtórzone z zapisu audycje poświęcone temu wydarzeniu, nadane w innym, bardziej dogodnym, ter­minie.

WŚRÓD INNYCH DZIEDZIN

telewizja_660

Zatem, mimo iż mniej telewidzów interesuje się biologią aniżeli historią, to jednak „Spotkania z przyrodą”, program popularyzujący tę pierwszą dziedzinę wiedzy ma kilkakrotnie więcej zwolenników niż pro­gram o tematyce historycznej. Jeszcze większe rozbieżności wystąpią, jeśli porównamy wielkość audytorium „Piórkiem i węglem” i deklarowane zainteresowania historią sztuki i architekturą (która została umieszczona  w tabeli wśród „innych” dziedzin, ponieważ wskazało na nią mniej niż ydaje się więc, że wpływ czynników, które (na początku rozdziału) zaliczyliśmy do grupy pierwszej, a pochodzących od nadawcy, jest decy­dujący ffipotezf tę sprawdziliśmy jeszcze w dalszej części mniejszego.

W WIELU PRZYPADKACH

pobrane

W jakich przypadkach i w jakim stopniu kierunki zainteresowań tele­widzów mają wpływ na oglądanie poszczególnych programów? Przedsta­wiliśmy badanym kilkanaście dziedzin wiedzy z prośbą o podkreślenie trzech, które ich najbardziej interesują. Analiza porównawcza między zainteresowaniem telewidzów określo­nymi dziedzinami wiedzy a zainteresowaniem programami, popularyzu­jącymi te dziedziny wskazuje na dość znaczne rozbieżności. Dla przy­kładu tylko podajmy, że historią interesuje się 32°/o ogółu odpowia­dających na ankietę, gdy tymczasem „Dialogi historyczne” ogląda regu­larnie tylko niecałe 10%, a’od czasu do czasu 18%; natomiast zaintereso­wanie biologią deklaruje 23,5% badanych, a audycje z cyklu „Spo­tkania z przyrodą” ogląda 40% w sposób regularny i ponad 35% od czasu do czasu.