NA PODSTAWIE MATERIAŁU

images

Na podstawie zebranego materiału możemy stwierdzić, iż większosc z nich — w obu przypadkach — dotyczyła opieki nad niemowlętami (głównie racjonalnego ich żywienia) i wychowania dzieci starszych; w na­stępnej kolejności zostały wymienione porady z zakresu zdrowia psychicz­nego oraz udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach, stłuczeniach, oparzeniach; wreszcie — informacje na temat szkodliwości palenia ty­toniu. Nieco bardziej wnikliwa analiza tego materiału pozwala na dalsze wnioski, które już mogą budzić pewne obawy co do ścisłości przekazywa­nych informacji.

WŚRÓD INNYCH DZIEDZIN

telewizja_660

Zatem, mimo iż mniej telewidzów interesuje się biologią aniżeli historią, to jednak „Spotkania z przyrodą”, program popularyzujący tę pierwszą dziedzinę wiedzy ma kilkakrotnie więcej zwolenników niż pro­gram o tematyce historycznej. Jeszcze większe rozbieżności wystąpią, jeśli porównamy wielkość audytorium „Piórkiem i węglem” i deklarowane zainteresowania historią sztuki i architekturą (która została umieszczona  w tabeli wśród „innych” dziedzin, ponieważ wskazało na nią mniej niż ydaje się więc, że wpływ czynników, które (na początku rozdziału) zaliczyliśmy do grupy pierwszej, a pochodzących od nadawcy, jest decy­dujący ffipotezf tę sprawdziliśmy jeszcze w dalszej części mniejszego.

PRZELICZENIE DANYCH

Odpowiednie przeliczenie danych, zawartych w tabeli, pozwala stwier­dzić ponadto, że liczebność audytorium programów popularnonaukowych jest niemal równa liczebności ogółu telewidzówfjSpośród osób biorących udział w badaniu tylko 3,6°/o nie ogląda (co najmniej od czasu do czasu) żadnego z tych programów. Ten optymistyczny wniosek wypada jednak uzupełnić informacją, iż ponad połowa telewidzów nie wie o istnieniu au­dycji z cyklu „Sztuka liczenia”, jedna trzecia nie wie, że jest nadawany program „Nasi uczeni”, a po około jednej czwartej nigdy nie słyszało o ta­kich programach jak „Dialogi historyczne” oraz „Wielcy znani i nieznani .

PRAKTYCZNY CEL

Ze względu na praktyczny przede wszystkim cel badania, a miano­wicie — zebranie informacji na temat wielkości i składu społecznego audytorium programów popularnonaukowych oraz uzyskanie odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań, wysuniętych przez zainteresowane redak­cje, a dotyczących treści i formy poszczególnych audycji, poddaliśmy ba­daniu tylko te programy, które — naszym zdaniem — mogły być w ogóle przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Podstawowymi kryteriami wyboru były zatem: dziedzina wiedzy, co najmniej roczny staż na antenie telewizyjnej oraz pewna regularność emisji.

RÓŻNICA UPODOBAŃ

Mimo różnicy w upodobaniach telewidzów do poszczególnych ro­dzajów programów badanie wykazało, że telewidzowie nie przejawiają postaw ekstremalnych wyrażających się w tendencjach do eliminacji jednych programów w ogóle i gotowości do oglądania innych „na okrą­gło”. Przeciwnie — rezultaty badania wskazują, że respondenci, przyzna­ją wszystkim gatunkom audycji miejsce w programie telewizji z zacho­waniem odpowiednich ich zdaniem proporcji w częstości nadawania, odpo­wiednich dniach tygodnia i godzinach. Stwierdzono ponadto, że badani telewidzowie w większosci^ mają okre­ślony pogląd na to, w jakich godzinach jakie rodzaje programów powinny być nadawane.

POSTULATY BADANYCH

Połowa badanych akceptuje dotychczasowy porządek w zakresie struktury dziennych programów. Wśród pozostałych zdania są podzie­lone między postulaty „usztywniania programu” w stałych godzinach (około 25°/o) a jego „uelastycznienia” (około 20°/o).Postulaty badanych, w zakresie częstości nadawania poszczególnych rodzajów programów telewizyjnych wykazują tendencje do większej^ czę­stotliwości programów rozrywkowych, mniejszej — programow oswia- towo-wychowawczych. Wyraźnie postulowane jako programy codzienne *ą audycje dla dzieci, filmy fabularne badani pragną oglądać co najmniej kilka razy w tygodniu, teatr zaś należy do programów najchętniej oglą­danych jeden raz w tygodniu.

OGÓLNA ANALIZA

Ogólna ana­liza tej części badania wskazuje zresztą na zasadniczą zgodność postula­tów telewidzów z tym, co dotychczas telewizja qferuje.Czy możliwe jest zbudowanie schematu syntetycznego dziennego pro­gramu ramowego w oparciu o półtora tysiąca indywidualnych programów postulowanych przez respondentów?Raczej nie, gdyż musielibyśmy w konstrukcji takiego schematu przyj­mować założenie nazbyt arbitralne wobec stosunkowo dużego rozprosze­nia głosów na różne typy programów. Uznanie, iż w niedzielę w godzi­nach 14—15 telewidzowie pragną oglądać teleturnieje, dlatego, iż padła na nie największa liczba głosów (13°/o) byłoby nadmiernym uproszczeniem rzeczywistości.

W PRZYPADKU TELEWIZJI

W przypadku telewizji należało liczyć się z tym, że styl odbioru „non stop” jest znacznie mniej rozpowszechniony, gdyż ze względu na zaabsor­bowanie wzroku odbiorcy, telewizja praktycznie uniemożliwia wykony­wanie większości czynności domowych, a przede wszystkim odrabiania lekcji przez dzieci. Dlatego zakładano, że odbiór telewizji „non stop” kil­kugodzinnymi blokami występuje rzadziej, natomiast częstszą praktyką jest kilkakrotne włączanie odbiornika w celu obejrzenia audycji interesu­jących odbiorców (dla świadomego i aktywnego odbioru) i wyłączanie go po ich zakończeniu. Rezultaty badań potwierdziły w dużej mierze te przewidywania. Prezentację wyników badania rozpoczniemy od ogólnych danych, do­tyczących wykorzystania telewizji.

BADANIA NIETYPOWE

Jeżeli zdarzają się sytuacje nie stosowania się do dyrektyw badania, to zazwyczaj skutkiem niedostatecznego zrozumienia zaleceń, lub braku świadomości wagi jaką mają niektóre dyrektywy metodyczne. Jasne i komunikatywne wytłuma­czenie błędu i wskazanie konieczności przestrzegania reguł likwiduje na ogół błędy i ich źródła.Za badania nietypowe uznaje się w Ośrodku te wszystkie studia ba­dawcze, które nie są realizowane przy zastosowaniu opisanej powyżej ogólnopolskiej próby telewidzów, jak również w których mea ze współpracy sieci społecznych ankieterów.

Mądrze zaplanuj swoje zakupy

Zakupy są dla nas już codziennością. Jednak dla wielu są codziennym i bardzo przykrym obowiązkiem. Nie zawsze mamy ochoty na poranne wyjścia z domu kiedy pada deszcz, albo jest zimno. Ale co zrobić gdy na śniadanie nie ma nic? Dlatego aby zakupy były przyjemnością trzeba je zaplanować. Przecież na zakupy nie trzeba chodzić codziennie. Można zrobić zapas i chodzić do sklepu co kilka dni, jeżeli wyjście do osiedlowego sklepiku sprawa nam taki problem. Aby zmienić podejście do zakupów, warto opracować pewien plan zakupów. Robić listę przez zakupami. Unikać też należy godzin, gdzie w dużych marketach jest tłoczno, na przykład w piątkowe popołudnie bądź wieczór. Najlepiej zakupy robić wcześnie rano, wtedy nie ma jeszcze tylu klientów. Aby zakupy sprawiały radość najlepiej wybrać się na nie w czasie wolnym od pracy, tak aby móc swobodnie bez pospiechu obejrzeć zakupywany towar. Zakupy z zegarkiem na ręku i ciągłymi nerwami i obawą przed spóźnieniem nie nalezą do przyjemności. Każdy powinien znaleźć swój indywidualny sposób na udane zakupy. Bo zakupy to ważny moment, musi on zatem sprawiać przyjemność.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE INFORMACJE

images (1)

Oka­zało się, iż 28,3% stałych widzów magazynu skorzystało osobiście z ta­kich wskazówek, a 10,6% przekazało je znajomym, powołując się na daną audycję. Najbardziej pożądane informacje dotyczyły:  właściwej eksploatacji i konserwacji pojazdu;    bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych (wypro­wadzanie pojazdu z poślizgu, jazda we mgle);   wprowadzenia drobnych usprawnień, umożliwiających wygodną i     bezpieczną jazdę (zamontowanie pasów bezpieczeństwa, zabezpieczenie tylnej szyby przed zamarzaniem); jak również  właściwego rozumienia i przestrzegania przepisów kodeksu drogowego.

CHARAKTER PORADNIKA

images (2)

Mimo wyraźnego sprofilowania tego programu, mającego często cha­rakter poradnika dla zmotoryzowanych, oglądają go również miliony tele­widzów, dla których problemy motoryzacji — i to zarówno tej małej (na miarę „Syrenki” czy „Trabanta”, zmiany oleju lub regulacji hamulców) jak i tej dużej, prowadzącej do elektronicznych rozwiązań sygnalizacji świetlnej na światowej klasy autostradach — są po prostu problemami człowieka XX wieku. O rozmiarach zainteresowania tymi zagadnieniami świadczy m.in. fakt, iż wśród stałych widzów ,,Za kierownicą” większość (blisko 60%) stanowią osoby nie posiadające ani samochodu, ani motocykla, jak również nie planujące zakupu tych przedmiotów w ciągu najbliższych dwóch lat.

OGLĄDANE AUDYCJE

kontrolny-680x510

Są oczywiście audycje, które telewidzowie oglądają bez względu na porę emisji jak i na własne stałe zainteresowania, ale zwykle dotyczą one wydarzeń wyjątkowych. Do takich właśnie należy zaliczyc bezpośrednią transmisję z pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, ktorą oglą a o (w nocy z 20 na 21 lipca 1969 roku) 65,5«/» badanych. Wprawdzie jest to bezsprzecznie odsetek wysoki, tym niemniej obejmujący tylko dwie trze- cie ogółu posiadających odbiorniki telewizyjne we własnym mieszkaniu. Pozostali telewidzowie (31,4%) oglądali już powtórzone z zapisu audycje poświęcone temu wydarzeniu, nadane w innym, bardziej dogodnym, ter­minie.

W WIELU PRZYPADKACH

pobrane

W jakich przypadkach i w jakim stopniu kierunki zainteresowań tele­widzów mają wpływ na oglądanie poszczególnych programów? Przedsta­wiliśmy badanym kilkanaście dziedzin wiedzy z prośbą o podkreślenie trzech, które ich najbardziej interesują. Analiza porównawcza między zainteresowaniem telewidzów określo­nymi dziedzinami wiedzy a zainteresowaniem programami, popularyzu­jącymi te dziedziny wskazuje na dość znaczne rozbieżności. Dla przy­kładu tylko podajmy, że historią interesuje się 32°/o ogółu odpowia­dających na ankietę, gdy tymczasem „Dialogi historyczne” ogląda regu­larnie tylko niecałe 10%, a’od czasu do czasu 18%; natomiast zaintereso­wanie biologią deklaruje 23,5% badanych, a audycje z cyklu „Spo­tkania z przyrodą” ogląda 40% w sposób regularny i ponad 35% od czasu do czasu.